Granty

Jak žádat

Všem žadatelům o podporu, příspěvek nebo grant na uměleckou činnost, pořadatelský záměr nebo jiný projekt, který je v souladu s podpůrnou činností Nadace Leoše Janáčka, poskytujeme jednotný formulář ve formátu MS Word. Vyplněný a všemi požadovanými náležitostmi vybavený formulář zašlete na adresu janacek.nadace@gmail.com a poštou na adresu Nadace Leoše Janáčka, Krkoškova 45a, 613 00 Brno. (Žádost je třeba vyhotovit a poslat elektronicky v textovém formátu, případně i „pozemní“ poštou, kde rozhodující je datum poštovního razítka). Žádáte-li poprvé, doložte prosím kopii o zřízení.
Uzávěrky žádostí viz níže.
Žádosti posílejte výhradně na přiloženém formuláři.

Ke stažení

Termíny 2021

pro podání žádostí o nadační příspěvek na

1. čtvrtletí 2021 nejpozději do 11. ledna 2021,
2. čtvrtletí 2021 nejpozději do 31. března 2021,
3. čtvrtletí 2021 nejpozději do 31. května 2021,
4. čtvrtletí 2021 nejpozději do 31. srpna 2021.

Pro naplňování účelu NLJ zohledňuje Správní rada NLJ při posuzování podané žádosti 
aktivity směřující k co nejširší a co nejúčinnější propagaci odkazu Leoše Janáčka

a upřednostňuje formu dlouhodobé spolupráce s vybranými aktivními partnerskými subjekty.

Dle čl. 32, odst. (2) Statutu Nadace Leoše Janáčka
není na poskytnutí příspěvku právní nárok, správní rada je oprávněna jeho poskytnutí odmítnout a není povinna odmítnutí odůvodňovat.

Hudební publicistika

Nadace Leoše Janáčka vypisuje grant pro oblast periodické hudební publicistiky s cílem podpořit zveřejňování a co nejefektivnější zprostředkování výsledků hudebně kritických, badatelských, dokumentačních, popularizačních, vzdělávacích i jiných činností zaměřených na všechny oblasti tvůrčího odkazu Leoše Janáčka. Maximální výše ročního grantového příspěvku pro jednoho žadatele je 300 000 Kč a bude přidělována  podle naplnění níže vypsaných podmínek. Při hodnocení bude zohledněna i dlouhodobá aktivní spolupráce se stávajícími mediálními partnery.

Získání grantového příspěvku je zejména podmíněno:

  1. Mírou pozornosti věnované publicitě původní vědecké produkce řešící historickou, teoretickou, sociologickou, interpretační i další problematiku spojenou s výzkumem Janáčkova uměleckého, vědeckého i literárního odkazu.
  2. Mírou pozornosti věnované kritické reflexi výsledků v oblasti dramaturgické, interpretační, vědecké i popularizační produkce zaměřené na tvůrčí odkaz Leoše Janáčka.
  3. Mírou pozornosti věnované oblasti dokumentační – soustavné a systematické snaze o podchycení a registraci všech forem janáčkovské recepce (scénických, koncertních, publikačních, osvětových apod.). Důraz je kladen na co nejširší regionální záběr, tedy i na akce konané mimo velká kulturní centra.