Ceny

Studentské prémie

Správní rada Nadace Leoše Janáčka rozhodla v roce 1995 o udělování po jedné prémii absolvujícím studentům českých konzervatoří, hudebních fakult akademií múzických umění a muzikologických oborů univerzit. Účelem je povzbudit úspěšné studenty hudby na počátku jejich profesní kariéry a zaměřit jejich zájem na osobnost Leoše Janáčka a soudobou českou hudbu.

Stanovy

Konzervatoře

 1. Prémie studentům konzervatoří je udělována každým rokem čerstvým absolventům posledního ročníku studia na konzervatoři.
 2. Výše odměny je 5.000 Kč, pokud správní rada nerozhodne jinak. Pozn.: Počínaje rokem 2020 je výše odměny stanovena na 10.000 Kč.
 3. Ředitelství konzervatoře navrhne Nadaci Leoše Janáčka do termínu 20. května jednoho úspěšného studenta kteréhokoliv hudebního oboru s přihlédnutím k vynikajícím výsledkům studia a k úspěšné interpretaci děl Leoše Janáčka či jiného českého skladatele 20. a 21. století.
 4. K udělení prémie již není třeba schválení správní radou Nadace Leoše Janáčka.

Akademie múzických umění

 1. Prémie studentům hudebních fakult JAMU a AMU je udělována každoročně čerstvým absolventům magisterského nebo bakalářského studia.
 2. Výše odměny je 8.000 Kč pro Mgr, 6.000 Kč pro Bc, pokud správní rada nerozhodne jinak. Pozn.: Počínaje rokem 2020 je výše odměny stanovena na 16.000 Kč pro magisterský a 12.000 Kč pro bakalářský stupeň studia.
 3. Nominaci jednoho studenta provede do 20. května děkan hudební fakulty s přihlédnutím k vynikajícím výsledkům studia a k úspěšné interpretaci děl Leoše Janáčka či jiného českého skladatele 20. a 21. století.
 4. K udělení prémie již není třeba schválení správní radou Nadace Leoše Janáčka.

Univerzity

 1. Prémie studentům muzikologie na českých univerzitách (Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého) je udělována každým rokem čerstvým absolventům magisterského nebo bakalářského studia.
 2. Výše odměny je 8.000 Kč pro Mgr, 6.000 Kč pro Bc., pokud správní rada nerozhodne jinak. Pozn.: Počínaje rokem 2020 je výše odměny stanovena na 16.000 Kč pro magisterský a 12.000 Kč pro bakalářský stupeň studia.
 3. Nominaci jednoho studenta provede do 20. května vedoucí katedry nebo ústavu muzikologie příslušné univerzitní fakulty.
 4. Správní rada Nadace Leoše Janáčka požaduje, aby tématem magisterské či bakalářské práce nominovaného studenta byla buď janáčkovská problematika nebo artificiální hudba 20. a 21. století.
 5. K udělení prémie již není třeba schválení správní radou.
 6. Výjimečně lze prémii udělit též absolventům magisterského studia na pedagogických fakultách za přínosnou magisterskou práci s janáčkovskou tematikou.

Doktorské studium

 1. Prémie aktuálním absolventům doktorského studia na vysokých školách uměleckého zaměření a hudebněvědných oborů univerzit je udělována každoročně od r. 2006.
 2. Výše odměny je 10.000 Kč, pokud správní rada nerozhodne jinak. Pozn.: Počínaje rokem 2020 je výše odměny stanovena na 20.000 Kč.
 3. Nominaci provede děkan hudební fakulty akademie a vedoucí ústavů hudební vědy příslušné univerzity.
 4. Správní rada Nadace Leoše Janáčka požaduje, aby doktorská práce měla přímou návaznost na osobnost a dílo Leoše Janáčka.
 5. Udělení prémie musí schválit správní rada. Správní rada žádá, aby jí byl předložen text disertace, který pak bude uložen ve studijní knihovně Nadace Leoše Janáčka.

Cena Sira Charlese Mackerrase

Sir Charles Mackerras, který se v průběhu celé svojí umělecké činnosti významně zasloužil o šíření české hudby ve světě, vyjádřil svůj výjimečný vztah k české hudební kultuře mimo jiné také věnováním výnosů z užití svých audio a video nahrávek děl českých skladatelů Nadaci Leoše Janáčka. Správní rada nadace rozhodla využívat takto generované finanční prostředky k podpoře a ocenění talentovaných hudebníků mladší generace a udělovat Cenu Sira Charlese Mackerrase. K tomuto účelu správní rada Nadace Leoše Janáčka zveřejňuje

Stanovy (Statut) Ceny Sira Charlese Mackerrase

 1. Cena Sira Charlese Mackerrase se uděluje v intervalech deseti let v jubilejních letech narození Sira Charlese, končících číslicí 5.
 2. Cena se uděluje za významný dirigentský výkon v interpretaci české hudby se zvláštním zřetelem k provedení díla Leoše Janáčka.
 3. Cena ve výši 80.000 Kč je určena mladému profesionálnímu dirigentovi, jehož věk v roce udělení ceny nepřesáhl 40 let.
 4. Částka 80.000 Kč je nepřekročitelná.
 5. Návrhy na udělení ceny podává odborné konsorcium (grémium), jehož složení určí správní rada. Členové konsorcia (grémia) nesmí být v příbuzenském ani pedagogickém vztahu s nominovanými umělci. Rozhodnutí konsorcia (grémia) je konečné a nenapadnutelné. Konsorcium (grémium) není povinno rozhodnutí veřejně odůvodňovat.
 6. Umělecké výkony, na jejichž základě se návrh podává, nesmí být starší pěti let k roku udělení ceny.
 7. Zveřejnění výsledku a slavnostní předání ceny se uskuteční v rámci významného veřejného koncertu či obdobné hudební události v termínu blízkém 17. listopadu, jako dni narození Sira Charlese Mackerrase.
 8. Na krytí ceny se použijí peníze z účtu č. 209940458/0300 u ČSOB, případně se doplní z prostředků Nadace Leoše Janáčka.
 9. Správní rada Nadace Leoše Janáčka si vyhrazuje právo změny statutu.Brno, 11. 12. 2014 schváleno správní radou NLJ

Cena Nadace Leoše Janáčka

se uděluje za vědecké dílo, ediční, publicistikou a organizační činnost v oblasti šíření Janáčkova díla. Posláním ceny je povzbudit domácí janáčkovské bádání a vznik zásadních vědeckých prací, vydávání skladatelova díla v kriticky připravených edicích a jeho účinnou propagaci.

Stanovy

 1. Cenu uděluje Nadace Leoše Janáčka na začátku každého desetiletí.
 2. Cena je jedna a je nedělitelná.
 3. Správní rada může při vyhlašování ceny úžeji vymezit obor pro její udělení a stanovit její národní či mezinárodní dosah.
 4. Uzávěrka přihlášek je 30. červen roku, který předchází novému desetiletí (např. 2000, 2010 atd.), nestanoví-li správní rada mimořádný termín, vázaný na výroční janáčkovský rok.
 5. Vyhlášení ceny se uskuteční v prvních dnech nového desetiletí na veřejném slavnostním setkání v Památníku L. Janáčka v Brně.
 6. O cenu se mohou ucházet občané žijící trvale v České republice, ve výjimečných případech závisejících na rozhodnutí správní rady při vypisování ceny, též cizinci.
 7. Návrhy na udělení ceny podávají buď samotní autoři prací publikovaných či zadaných do tisku v mezidobí od posledního udělení ceny, nebo fyzické či právnické osoby a instituce.
 8. Předkladatel předloží spolu s návrhem výtisk díla ve třech exemplářích, nebo dokončený rukopis ve třech kopiích spolu se závaznou nakladatelskou smlouvou s termínem vydání nejpozději v roce vypsání ceny.
 9. Členství autora ve správní radě či dozorčí radě Nadace Leoše Janáčka v době vypsání ceny vylučuje jeho účast v soutěži. Rovněž tak je z účasti vyloučen ředitel Nadace Leoše Janáčka.
 10. Správní rada jmenuje 3 členy poroty a tajemníka soutěže, který se stará o koordinaci a technické zajištění práce poroty. Jeho povinností je seznámit členy poroty se statutem a podmínkami vypsání soutěže.
 11. Členem poroty nemůže být nikdo, kdo se jakkoliv podílel na soutěžním díle nebo je spjat s osobou autora.
 12. Po uzávěrce předloží ředitel správní radě seznam přihlášených prací. Ta má právo vyloučit takový návrh, který neodpovídá statutárním nebo konkrétně vypsaným podmínkám.
 13. Správní rada má právo anulovat rozhodnutí porotce, který porušil statut soutěže.
 14. Při vypisování ceny rozhodne správní rada o její výši.
 15. Návrh poroty na udělení ceny schvaluje správní rada, která jej má právo ze závažných důvodů zamítnout.
 16. V souvislosti s cenou Nadace Leoše Janáčka hradí: odměnu porotcům za práci v porotě a výlohy (poštovní, cestovní aj.) související s touto prací; cestovné a ubytování laureátovi na slavnostní vyhlášení ceny v Brně.
 17. Nadace Leoše Janáčka si vyhrazuje právo na 1 exemplář všech soutěžních prací pro svoji veřejně přístupnou studijní knihovnu.

Jubilejní cena Leoše Janáčka

se uděluje za závažné invenční dílo v oblasti vážné hudby, které stojí technicky na úrovni doby a myšlenkově naplňuje humanistické ideje Leoše Janáčka. Jejím posláním je povzbudit skladatelskou tvorbu českých autorů ve druzích, ve kterých Leoš Janáček vytvořil svá stěžejní díla: operním, orchestrálním, vokálně-orchestrálním, sborovém a komorním.

Stanovy

 1. Cenu uděluje Nadace Leoše Janáčka v jubilejních desetiletích Janáčkova narození.
 2. Cena je jedna a je nedělitelná.
 3. Druh skladby konkrétního ročníku stanoví správní rada Nadace Leoše Janáčka, která rozhodne také o tom, zda cena bude vypsána pouze pro skladatele žijící trvale v České republice, nebo, výjimečně, i pro zahraniční autory.
 4. Uzávěrka přihlášek do soutěže o cenu je 31. prosince roku předcházejícího jubileu Janáčkova narození.
 5. Dnem vyhlášení nositele ceny je 3. červenec jubilejního roku, místem slavnostního předání jsou Hukvaldy.
 6. O cenu se mohou ucházet skladatelé bez věkového omezení, pokud správní rada při jejím vyhlašování nerozhodne jinak.
 7. Návrhy na ocenění skladeb, vzniklých v mezidobí udělování ceny, předkládají jak samotní autoři, tak navrhovatelé z řad fyzických a právnických osob a institucí.
 8. Předkladatel předloží spolu s návrhem partituru (případně též klavírní výtah) a informativní zvukovou nahrávku (není bezpodmínečně nutná).
 9. Provedení skladby před zadáním do soutěže není na závadu.
 10. Správní rada stanoví počet členů poroty (měl by být vždy lichý, nejmenší počet 3) a podle charakteru zadání (národní – mezinárodní) určí též její složení (národní – mezinárodní).
 11. Členy poroty a jejího předsedu jmenuje správní rada po uzávěrce přihlášek. Členem poroty nemůže být nikdo, kdo se jakýmkoli způsobem podílel na zadané skladbě, nebo je spjat s osobou autora.
 12. Členství autora ve správní radě či dozorčí radě Nadace Leoše Janáčka v době vypsání ceny vylučuje jeho účast v soutěži. Stejně tak je vyloučena účast ředitele Nadace Leoše Janáčka.
 13. Správní rada určí tajemníka soutěže, který se stará o technické zajištění a koordinaci práce poroty; ke konkrétním úkolům mu dle jeho návrhu přidělí asistenty.
 14. Tajemník vypracuje návrh průběhu práce poroty, který je po schválení správní radou závazný.
 15. Správní rada vyloučí ze soutěže dílo, které nesplňuje podmínky dané statutem a vypsáním konkrétního ročníku.
 16. Tajemník informuje členy poroty o statutu a podmínkách pro udělení ceny a dbá na jejich dodržování. Správní rada má právo anulovat rozhodnutí porotce, který porušil statut soutěže.
 17. Návrh poroty na udělení ceny schvaluje správní rada, která jej má právo ze závažných důvodů zamítnout.
 18. Výše finančního krytí ceny závisí na rozhodnutí správní rady, která o něm rozhodne před jejím vypsáním.
 19. Nadace Leoše Janáčka se zasadí o provedení oceněné skladby, které finančně podpoří. Autor je povinen na výzvu Nadace Leoše Janáčka dodat provozovací materiál.
 20. Nadace Leoše Janáčka hradí v souvislosti s udělením ceny: cestovné a ubytování porotců a odměnu porotcům za práci v porotě; cestovné a ubytování laureátovi na vyhlášení ceny v Hukvaldech a cestovné s ubytováním na provedení vítězné skladby.
 21. Nadace Leoše Janáčka si vyhrazuje právo studijní nahrávky vítězné skladby k archivním a studijním účelům.