Aktuality

Grant Nadace LJ

Dobrý den, zajímalo by mě, kdo si může zažádat o grant z nadace. Nikde jsem to nenašla uvedeno, a to ani žádnou aktuální výzvu. Zda si tedy může požádat fyzická osoba, nebo to musí být právnická osoba? Předem děkuji za odpověď

Lucie Hanzelková

Vážená paní, podmínky vyplývají ze statutu, jehož část jsem Vám připojila. Statut je k nahlédnutí a ke stažení na těchto stránkách.: Podmínky a způsob poskytování nadačních příspěvků (1) Správní rada může za kalendářní rok poskytnout nadační příspěvky až do výše rozdílu výnosu z nadačního jmění a nákladů na provoz nadace za předchozí kalendářní rok. (2) Nadační příspěvek (dále jen „příspěvek“) lze poskytnout na žádost, na upozornění č. doporučeni třetích osob i z vlastního podnětu nadace. Ředitel může určit bližší požadavky na formu a obsah žádosti o příspěvek nebo stanovit závazný formulář pro podávání žádosti. (3) Uzávěrky pro podání žádostí o nadační příspěvek jsou vždy 28. 2., 31. 5, 31. 8. a 30. 11. Jeden žadatel může podat nejvýše 4 žádosti o příspěvek za kalendářní rok. (4) Na poskytnutí příspěvku není právní nárok; správní rada je oprávněna jeho poskytnutí odmítnout a není povinna odmítnutí odůvodňovat. (5) Příspěvek může být poskytnut pouze za současného splnění následujících podmínek: a) účel, ke kterému má být příspěvek poskytnut, je v souladu s účelem nadace, b) příjemce příspěvku neporušil v předcházejících 3 letech povinnosti příjemce vůči nadaci, c) naplnění účelu nadace použitím příspěvku jeho příjemcem odpovídá hodnotě příspěvku, d) má-li být hodnota příspěvku vyšší než 250.000,- Kč, žadatel prokázal financování nejméně jedné třetiny nákladů na uskutečnění svého záměru z jiných zdrojů; správní rada může tuto podmínku prominout, prokáže-li žadatel, že přes vynaložení veškerého úsilí, které je po něm možno spravedlivě požadovat, nezískal prostředky z jiných zdrojů. (6) Podrobnosti způsobu poskytnutí konkrétního příspěvku určuje správní rada nadace, zejména podle povahy věci rozhodne, zda příspěvek vyplatí předem, ve splátkách nebo následně. (7) S osobou, které má být poskytnut nadační příspěvek, uzavře nadace Smlouvu o poskytnutí příspěvku, která musí obsahovat upozornění na zákonné povinnosti příjemce příspěvku (§ 21 odst. 3 zákona o nadacích) a závazek příjemce prokázat do 14 dnů ode dne, kdy se tak stalo, jakým způsobem a k jakému účelu byl příspěvek užit.

Eva Drlíková – Nadace LJ