O nadaci

Sídlo

Je koncipováno jako informační a malé badatelské pracoviště, které nabízí také možnosti přednášek, diskusí, menších pracovních setkání a studijní poslech zvukových a audiovizuálních nosičů evidovaných v databázi fonotéky.

Adresa:

Krkoškova 45a,
613 00 Brno 13
Česká republika

Tel./fax: +420 541 246 824
mobil: +420 722 966 981
e-mail: janacek-nadace@janacek-nadace.cz

Správní rada

Nadace Leoše Janáčka je řízena správní radou a její chod zabezpečuje kancelář nadace.

Členové správní rady:

PhDr. Stanislav Tesař – předseda,
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. – místopředseda,
doc. Mgr. MgA. Tomáš Krejčí, 
Ing. Pavel Kysilka, CSc.,
MgA. David Mareček, Ph.D.
Mgr. Martin Prokeš,
prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.,
Mgr. Jan Špaček,
PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D.

Členové dozorčí rady:

JUDr. František Severin – předseda
Mgr. Vítězslav Mikeš, PhD. – místopředseda
Mgr. Ondřej Pivoda, PhD.

Kancelář:

Mgr. Ludmila Němcová – ředitelka

O nadaci

Nadace Leoše Janáčka byla založena Českým hudebním fondem 19. prosince 1991 finančními prostředky plynoucími z výnosů z Janáčkových hudebních a literárních děl. Jejím posláním je permanentní rozvoj duchovních hodnot spočívajících v celém životním díle Leoše Janáčka. To představuje širokou škálu nejrůznějších aktivit počínaje péčí o vydávání notových materiálů – praktické i kritické edice, o zveřejnění a zpřístupnění jeho literárních a teoretických prací, korespondence aj. dokumentů až k podpoře profesionálního koncertního a scénického provádění jeho díla v mimořádných interpretacích a realizacích.

V popředí zájmu Nadace Leoše Janáčka je vznik odborně fundovaných studií řešících janáčkovskou problematiku i zasvěcená díla, která rozšíří znalosti o tomto významném skladateli. Důležitým úkolem je i péče o výchovu a růst mladých interpretů, kteří se v budoucnosti stanou tlumočníky Janáčkových myšlenek.

Jako správce Janáčkova duchovního a kulturního odkazu považuje Nadace LJ za svou povinnost dbát o uchování a stálou kompletaci rozsáhlé sbírky Janáčkových rukopisů i dalších památek na skladatele uložených v oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně. Takový úkol představuje nemalé finanční částky vynaložené na odborné restaurování stávajících památek a jejich kompletizaci. Na přelomu tisíciletí Nadace LJ provedla generální opravu Janáčkova památníku v rodných Hukvaldech a finančně se podíllela na generální opravě brněnského Památníku Leoše Janáčka na Smetanově ulici. Za účelem soustředěné péče o trvalé umístění Janáčkova odkazu v soudobé kultuře jako tvorby a recepce zřídila Nadace Informační servis pro domácí i zahraniční zájemce o osobnost a dílo Leoše Janáčka.Iniciací Nadace LJ byla založena obecně prospěšná společnost Editio Janáček, která pokračuje v dokončení řady souborného kritického vydání Janáčkova díla.

Statut

Statut společnosti najdete v PDF zde