O nadaci

Sídlo

Je koncipováno jako informační a malé badatelské pracoviště, které nabízí také možnosti přednášek, diskusí, menších pracovních setkání a studijní poslech zvukových a audiovizuálních nosičů evidovaných v databázi fonotéky.

Adresa:

Krkoškova 45a,
613 00 Brno 13
Česká republika

Tel./fax: +420 541 246 824
mobil: +420 722 966 981
e-mail: janacek-nadace@janacek-nadace.cz

Správní rada

Nadace Leoše Janáčka je řízena správní radou a její chod zabezpečuje kancelář nadace.

Členové správní rady:

Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.,
MgA. Tomáš Krejčí, PhD.,
Doc. ing. Pavel Kysilka,
Mgr. Martin Prokeš
Doc. Vladimír Richter,
Prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.,
Mgr. Jan Špaček,
PhDr. Stanislav Tesař
PhDr. Lucie Uhlíková, PhD.

Členové dozorčí rady:

JUDr. Hana Friedlová
Mgr. Vítězslav Mikeš, PhD.,
Mgr. Ondřej Pivoda, PhD.

Kancelář:

Mgr. Ludmila Němcová – ředitelka, PhDr. Eva Drlíková

O nadaci

Nadace Leoše Janáčka byla založena Českým hudebním fondem 19. prosince 1991 finančními prostředky plynoucími z výnosů z Janáčkových hudebních a literárních děl. Jejím posláním je permanentní rozvoj duchovních hodnot spočívajících v celém životním díle Leoše Janáčka. To představuje širokou škálu nejrůznějších aktivit počínaje péčí o vydávání notových materiálů – praktické i kritické edice, o zveřejnění a zpřístupnění jeho literárních a teoretických prací, korespondence aj. dokumentů až k podpoře profesionálního koncertního a scénického provádění jeho díla v mimořádných interpretacích a realizacích.

V popředí zájmu Nadace Leoše Janáčka je vznik odborně fundovaných studií řešících janáčkovskou problematiku i zasvěcená díla, která rozšíří znalosti o tomto významném skladateli. Důležitým úkolem je i péče o výchovu a růst mladých interpretů, kteří se v budoucnosti stanou tlumočníky Janáčkových myšlenek.

Jako správce Janáčkova duchovního a kulturního odkazu považuje Nadace LJ za svou povinnost dbát o uchování a stálou kompletaci rozsáhlé sbírky Janáčkových rukopisů i dalších památek na skladatele uložených v oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně. Takový úkol představuje nemalé finanční částky vynaložené na odborné restaurování stávajících památek a jejich kompletizaci. Na přelomu tisíciletí Nadace LJ provedla generální opravu Janáčkova památníku v rodných Hukvaldech a finančně se podíllela na generální opravě brněnského Památníku Leoše Janáčka na Smetanově ulici. Za účelem soustředěné péče o trvalé umístění Janáčkova odkazu v soudobé kultuře jako tvorby a recepce zřídila Nadace Informační servis pro domácí i zahraniční zájemce o osobnost a dílo Leoše Janáčka.Iniciací Nadace LJ byla založena obecně prospěšná společnost Editio Janáček, která pokračuje v dokončení řady souborného kritického vydání Janáčkova díla.

Statut

Statut společnosti najdete v PDF zde