4. 4. 2018

Mimořádná Cena NLJ 2018

Nadace Leoše Janáčka vyhlašuje v roce 2018 mimořádnou cenu, která se uděluje za vědecké dílo, ediční, publicistikou a organizační činnost v oblasti šíření Janáčkova díla. Posláním ceny je povzbudit domácí janáčkovské bádání a vznik zásadních vědeckých prací, vydávání skladatelova díla v kriticky připravených edicích a jeho účinnou propagaci. Cena je jedna a je nedělitelná. O cenu se mohou ucházet občané žijící trvale v České republice, ve výjimečných případech též cizinci. Návrhy na udělení ceny podávají buď samotní autoři prací publikovaných č. zadaných do tisku v mezidobí od 2011 do 2018, nebo fyzické č. právnické osoby a instituce. Předkladatel předloží spolu s návrhem výtisk díla ve třech exemplářích, nebo dokončený rukopis ve třech kopiích spolu se závaznou nakladatelskou smlouvou s termínem vydání nejpozději v roce vypsání ceny. Uzávěrka přihlášek je 30. červen 2018. Členství autora ve správní radě č. dozorčí radě Nadace Leoše Janáčka v době vypsání ceny vylučuje jeho účast v soutěži. Dle Statutu Ceny (viz www.janacek-nadace.cz / Ceny) překládané dílo posuzuje odborná porota, jmenovaná správní radou Nadace. Členem poroty nemůže být nikdo, kdo se jakkoliv podílel na soutěžním díle nebo je spjat s osobou autora. V souvislosti s Cenou, jejíž součástí je finanční dar, Nadace hradí cestovné a ubytování laureátovi na slavnostní vyhlášení ceny v Brně v průběhu Mezinárodního festivalu Janáček Brno 2018.

28. 2. 2018

Správní rada NLJ v r. 2018

První zasedání správní a dozorčí rady Nadace Leoše Janáčka v roce 2018 se uskuteční 16. března. Další jsou proponována na měsíce červen, září a prosinec.

11. 1. 2018

Prémie studentům v roce 2018

Nadace Leoše Janáčka si Vám dovoluje připomenout, že dne 20. května 2018 (rozhodující je datum poštovního razítka) je uzávěrka přijímání návrhů na udělení prémií NLJ pro nejlepší letošní absolventy konzervatoří, akademií a oboru muzikologie filozofických fakult univerzit. Správní rada NLJ má zájem především na odměně studentů, a to jak interpretů a tvůrců, tak i hudebních teoretiků, kteří se zajímají o dílo Leoše Janáčka, případně o hudbu 20. a 21. století. K podání nominací vyzýváme ředitele konzervatoří, děkany akademií a vedoucí hudebněvědných oborů filozofických fakult univerzit. Zdůvodněný návrh na jednoho studenta v případě konzervatoří a maximálně dvou studentů (jednoho bakaláře a jednoho magistra) v případě akademií a filozofických fakult univerzit zašlete na naši adresu: Nadace Leoše Janáčka, Krkoškova 45a, 613 00 Brno nebo prostřednictvím e-mailu janacek-nadace@janacek-nadace.cz. Děkanové akademií a filozofických fakult univerzit mohou do 10. června 2018 navrhnout k ocenění své loňské doktorandy, jejichž disertační práce má přímou návaznost na osobnost a dílo Leoše Janáčka a od jejíž obhajoby neuplynul ke dni uzávěrky přijímání návrhů více než jeden rok. K nominaci je třeba přiložit texty disertací, které si NLJ ponechá. Ke jménu navrženého je nezbytné připojit adresu jeho trvalého bydliště, kontaktní telefon, číslo účtu pro zaslání peněžité prémie a termín k osobnímu předání diplomu.

11. 1. 2018

termíny podávání žádostí 2018

termíny podávání žádostí 2018 Upozorňujeme žadatele o nadační příspěvek, že nejzazší termíny pro zaslání žádostí (v papírové podobě a současně i elektronicky ve formátu doc., docx. nebo rtf. nikoli PDF) jsou: 2. čtvrtletí 2018: 28. 2. 2018; 3. čtvrtletí 2018: 31. 5. 2018; 4. čtvrtletí 2018: 31. 8. 2018; 1. čtvrtletí 2019: 30. 11. 2018

2. 3. 2017

Premie studentům 2017

Nadace Leoše Janáčka si Vám dovoluje připomenout, že dne 20. května 2017 (rozhodující je datum poštovního razítka) je uzávěrka přijímání návrhů na udělení prémií NLJ pro nejlepší letošní absolventy konzervatoří, akademií a oboru muzikologie filozofických fakult univerzit. Správní rada NLJ má zájem především na odměně studentů, a to jak interpretů a tvůrců, tak i hudebních teoretiků, kteří se zajímají o dílo Leoše Janáčka, případně o hudbu 20. a 21. století. K podání nominací vyzýváme ředitele konzervatoří, děkany akademií a vedoucí hudebněvědných oborů filozofických fakult univerzit. Zdůvodněný návrh na jednoho studenta v případě konzervatoří a maximálně dvou studentů (jednoho bakaláře a jednoho magistra) v případě akademií a filozofických fakult univerzit zašlete na naši adresu: Nadace Leoše Janáčka, Krkoškova 45a, 613 00 Brno nebo prostřednictvím e-mailu janacek-nadace@janacek-nadace.cz. Děkanové akademií a filozofických fakult univerzit mohou do 10. června 2017 navrhnout k ocenění své loňské doktorandy, jejichž disertační práce má přímou návaznost na osobnost a dílo Leoše Janáčka a od jejíž obhajoby neuplynul ke dni uzávěrky přijímání návrhů více než jeden rok. K nominaci je třeba přiložit texty disertací, které si NLJ ponechá. Ke jménu navrženého je nezbytné připojit adresu jeho trvalého bydliště, kontaktní telefon, číslo účtu pro zaslání peněžité prémie a termín k osobnímu předání diplomu.

2. 11. 2015

Cena Sira Charlese Mackerrase

Sir Charles Mackerras, který se v průběhu celé svojí umělecké činnosti významně zasloužil o šíření české hudby ve světě, vyjádřil svůj výjimečný vztah k české hudební kultuře mimo jiné také věnováním výnosů z užití svých audio a video nahrávek děl českých skladatelů Nadaci Leoše Janáčka. Správní rada nadace rozhodla využívat takto generované finanční prostředky k podpoře a ocenění talentovaných hudebníků mladší generace a udělovat Cenu Sira Charlese Mackerrase. K tomuto účelu správní rada Nadace Leoše Janáčka zveřejnila Statut, dle něhož  se prvním nositelem Ceny stane ke dni 7. 11. 2015 mladý český dirigent Jakub Hrůša
Prestižní Cena bude slavnostně předána u příležitosti  představení nové inscenace Její pastorkyně v budově Janáčkově divadla.

13. 10. 2014

elektronické žádosti

Dovolujeme si upozornit všechny žadatele o nadační podporu, že s platností od září tohoto roku je třeba žádosti vyhotovit a poslat jak "pozemní" poštou tak i elektronicky v textovém formátu (*. doc). Elektronickou žádost není třeba opatřit podpisem. Elektronické žádosti posílejte na adresu janacek-nadace@janacek-nadace.cz nebo drlikova@janacek-nadace.cz. Děkujeme za pochopení!

31. 1. 2011

Pořadatelům, žadatelům

Upozorňujeme pořadatele koncertů, soutěží, interpretačních kursů atd., že  žádosti o případný finanční příspěvek Nadace Leoše Janáčka je třeba podávat vždy se čtvrtletním předstihem vzhledem k datu konání pořadu.
Nezbytnou podmínkou k udělení příspěvku je zařazení Janáčkovy skladby v původní instrumentaci a uvedení celého díla.

Newsletter
Leoš Janáček FoundationLeoš Janáček CenterEditio JanáčekContacts